IPB

Site eLady | Articole eLady | Adrese utile | Trimite articol pentru eLady.ro | Trimite adresa utila | Contact 

Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> LEGEA nr. 50/1991*) din 29 iulie 1991, autorizarea executarii constructiilor
Ariana
post Jan 29 2006, 04:32 PM
Post #1


Membru de Onoare
*****

Group: Incurabil
Posts: 1,263
Joined: 7-December 05
From: Timisoara
Member No.: 15LEGEA nr. 50/1991*) din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor - Republicare
CAPITOLUL I: Autorizarea executarii sau desfiintarii constructiilor
Art. 1
Constructiile civile, industriale, agricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, eliberata īn conditiile prezentei legi, si a reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor.
Art. 2
Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor.
Autorizatia de construire se elibereaza īn temeiul si cu respectarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobate potrivit anexei care face parte integranta din prezenta lege.

Prin exceptare de la prevederile alineatului precedent, se pot emite autorizatii de construire si īn lipsa documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobate pentru:
a) lucrari de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare si de conservare a cladirilor de orice fel, cu conditia mentinerii aceleiasi functiuni si a suprafetei construite;
b) lucrari de modificare sau de reparare privind cai de comunicatie, dotari tehnico-edilitare subterane si aeriene si altele asemenea, fa modificarea traseului acestora
c) lucrari de modificare sau de reparare privind īmprejmuiri, mobilier urban, amenajsri de spatii verzi, parcuri si gradini publice, piete pietonale si celelalte lucrari de amenajare a spatiilor publice;
d) lucrari de cercetare si prospectare a terenurilor - foraje si excavari - necesare studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze si de petrol, precum si altor exploatari;
e) organizarea de tabere de corturi.
Art. 3
Autorizatia de construire se elibereaza pentru:
a) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare a cladirilor de orice fel;
b) lucrari de construire, reparare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, ce urmeaza a fi efectuate la constructii reprezentānd monumente si ansambluri istorice, arheologice, de arhitectura arta sau culturs, inclusiv cele din zonele lor de protectie;
c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare privind csi de comunicatie, dotsri tehnico-edilitare subterane si aeriene, īmprejmuiri si mobilier urban, amenajsri de spatii verzi, parcuri, piete si celelalte lucrsri de amenajare a spatiilor publice;
d) foraje si excavari necesare studiilor geotehnice si ridicarilor topografice, exploatari de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari;
e) constructii provizorii de santier, necesare executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate o data cu acestea
f) organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;
g) lucrari cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si īn spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ariana
post Jan 29 2006, 04:33 PM
Post #2


Membru de Onoare
*****

Group: Incurabil
Posts: 1,263
Joined: 7-December 05
From: Timisoara
Member No.: 15Art. 4
Autorizatia de construire se elibereaza de catre delegatiile permanente ale consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti sau de primari, dupa cum urmeaza:
a) delegatiile permanente ale consiliilor judetene, cu avizul primarilor, pentru investitiile care se aproba de catre Guvern; pentru lucrarile publice, lacasurile de cult, constructiile pentru industrie, comert, prestari de servicii, social-culturale si speciale, care se executa la sate; pentru constructiile si lucrarile de orice fel, care se executa in extravilanul localitatilor, cu exceptia celor mentionate la lit. d);
b) primarii municipiilor sau oraselor, pentru constructiile si lucrarile de orice fel din localitati, cu exceptia investitiilor care se aproba de Guvern;
c) primarul general al municipiului Bucuresti, pentru constructiile si lucrarile prevazute la lit. a) si b) si primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru constructiile de locuinte si anexele gospodaresti ale acestora;
d) primarii comunelor, pentru constructiile de locuinte si anexele gospodaresti ale acestora, din satele componente, precum si pentru anexele exploatarilor agricole situate in extravilan. Se excepteaza de la autorizare anexele cu caracter temporar ale exploatarilor agricole, situate in extravilan.
Art. 5
Cererea de eliberare a autorizatiei de construire va fi insotita de certificatul de urbanism, emis de organele prevazute la art. 4.
Certificatul de urbanism trebuie sa cuprinda elemente privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor.
Art. 6
Autorizatia de construire se emite in cel mult 30 de zile de la inregistrarea cererii, la care se anexeaza, obligatoriu, documentatia tehnica, formata din planul de amplasare a constructiei, planuri din care sa rezulte destinatia, alcatuirea constructiva, functionala si infatisarea constructiei, intocmite la o scara convenabila de catre un proiectant autorizat pentru lucrari de constructii, persoana fizica sau juridica, precum si dovada titlului solicitantului asupra terenului.
Documentatia tehnica trebuie sa fie verificata conform legii si sa contina si avizele legale necesare, pe functiuni, prezentate prin grija solicitantului.
In situatia depunerii unei documentatii tehnice incomplete, aceasta se restituie solicitantului in termen de 10 zile de la data inregistrarii, cu mentionarea in scris a elementelor necesare completarii acesteia.
Documentatia tehnica va fi semnata:
a) de arhitect cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru partea de arhitectura, la lucrarile de constructii supraterane si la cele subterane cu acces public;
b) de inginer cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru partea de inginerie la lucrarile de constructii.
Prevederile alineatului precedent se aplica si pentru documentatia de executie.
DOCUMENTATIILE TEHNICE PRIVIND CLADIRILE DE LOCUINTE PARTER SI PARTER SI ETAJ, CARE NU DEPASESC SUPRAFATA DESFASURATA DE 175 M2, ANEXELE GOSPODARESTI ALE ACESTORA CU O SUPRAFATA CONSTRUITA DE PANA LA 200 M2, PRECUM SI CONSTRUCTIILE PROVIZORII, SITUATE IN AFARA ZONELOR PROTEJATE, STABILITE POTRIVIT PREVEDERILOR LEGALE, POT FI SEMNATE SI DE CONDUCTORI ARHITECTI SI SUBINGINERI, DUPA CAZ.
Semnarea documentatiilor de catre persoanele prevazute la alin. 4, 5 si 6 atrage dupa sine raspunderea acestora in conditiile legii.
Art. 7
Pentru autorizarea constructiilor in zonele asupra carora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protectie prevazut in documentatiile de urbanism aprobate se va proceda dupa cum urmeaza:
a) in rezervatiile istorice si de arhitectura, stabilite potrivit legii, sau in cazul lucrarilor de orice natura care modifica monumentele istorice si zonele de protectie a acestora, solicitantul va obtine avizul Ministerului Culturii si al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;
b) in parcurile nationale si rezervatiile naturale, solicitantul va obtine avizul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului;
c) in zonele unde s-a instituit alt tip de restrictie, solicitantul va obtine avizul organismelor competente.
Art. 8
Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari:
a) reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;
b) reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei;
c) reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;
d) zugraveli si vopsitorii interioare;
e) zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor, situate pe arterele principale de circulatie;
f) reparatii la instalatiile interioare si bransamentele exterioare, de orice fel, aferente cladirilor, fara implicatii asupra structurii de rezistenta sau aspectului arhitectural al acestora.
Art. 9
Desfiintarea constructiilor si amenajarilor prevazute la art. 3 se face pe baza autorizatiei de desfiintare obtinuta, in prealabil, eliberata de primari, de primarul general al municipiului Bucuresti sau de catre delegatiile permanente ale consiliilor judetene, dupa caz.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ariana
post Jan 29 2006, 04:34 PM
Post #3


Membru de Onoare
*****

Group: Incurabil
Posts: 1,263
Joined: 7-December 05
From: Timisoara
Member No.: 15CAPITOLUL II: Concesionarea terenurilor pentru constructii
Art. 10
Terenurile apartinand domeniului privat al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale, destinate executarii de constructii, pot fi concesionate prin licitatie publica. In conditiile respectarii documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobate potrivit prezentei legi, si realizarii de catre concesionar a constructiei.
Concesiunea se face pe baza de oferte prezentate de catre solicitanti, cu respectarea prevederilor legale si a dispozitiilor prezentului capitol, urmarindu-se valorificarea superioara a potentialului terenului, pe baza conceptiei urbanistice.
Art. 11
Pana la reglementarea prin lege a situatiei juridice, nu pot face obiectul concesiunii terenurile libere de constructii, aflate In administrarea consiliilor locale si care pot fi revendicate de fostii proprietari.
Art. 12
Prin exceptie de la prevederile art. 10, terenurile destinate executarii de constructii se pot concesiona fara licitatie publica, In urmatoarele cazuri:
a) pentru realizarea de obiective de utilitate publica, inclusiv cele cu caracter social, fara scop lucrativ, altele decat cele ce se realizeaza de catre colectivitatile locale pe terenurile acestora, cu plata taxei de concesiune stabilita potrivit legii;
b) pentru extinderea constructiilor existente de catre proprietar sau cu acordul acestuia.
Art. 13
Terenurile prevazute la art. 10, ce fac obiectul licitatiei, se aduc la cunostinta publica de catre primarii unitatilor administrativ-teritoriala unde sunt situate, printr-o publicatie afisata la sediul acestora si tiparita In cel putin doua ziare de larga circulatie, cu minimum 20 de zile Inainte de data licitatiei.
Publicatiile privind licitatia vor cuprinde data si locul desfasurarii acesteia, suprafata si destinatia terenului, stabilite prin planurile de urbanism sau prin concurs desfasurat potrivit legii, si taxa anuala minimala de concesionare.
Oferta solicitantilor va fi Insotita de un studiu de oportunitate sau de fezabilitate, dupa caz, cuprinzand In mod obligatoriu elementele tehnice necesare pentru caracterizarea functionalitatii si capacitatii constructiei, a gradului de ocupare a terenului, precum si a celorlalte elemente cuprinse In certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate decat ofertele care corespund documentatiei de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobata potrivit legii.
Licitatia se efectueaza, In conditiile legii, de comisiile instituite In acest scop de catre consiliile judetene sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Comisiile functioneaza la sediul consiliilor locale In a caror unitate administrativ-teritoriala sunt situate terenurile.
Art. 14
Limita minima a pretului concesiunii se stabileste, dupa caz, prin hotararea consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, astfel Incat sa asigure recuperarea In 25 de ani a pretului de vanzare al terenului, In conditii de piata, la care se adauga costul lucrarilor de infrastructura aferente.
Art. 15
Terenurile prevazute la art. 10, ce se concesioneaza pentru realizarea de locuinte si spatii construite asociate acestora, vor avea urmatoarele suprafete:
a) In localitati urbane:
- pana la 300 m2 pentru un apartament Intr-o cladire cu parter sau parter si etaj;
- pana la 200 m2 pentru un apartament Intr-o cladire cu parter si etaj, cu 2 apartamente;
- pana la 150 m2 pentru un apartament, In cazul cladirilor cu parter si mai multe etaje, avand cel mult 6 apartamente;
- pentru cladirile cu mai mult de 6 apartamente; suprafata de teren va fi stabilita potrivit planurilor urbanistice de detaliu;
b) In localitati rurale, inclusiv In cele 23 de localitati declarate orase potrivit Legii nr. 2/1989 si mentinute prin Decretul-lege nr. 38/1990, pana la 1.000 m2 pentru o locuinta.
Art. 16
Pentru realizarea unei case de vacanta se poate concesiona un teren In suprafata de pana la 250 m2.
Art. 17
Impotriva licitatiei, pana la momentul adjudecarii, se va putea face contestatie, de catre orice persoana interesata, la judecatoria In a carei raza teritoriala are loc licitatia. Contestatia suspenda desfasurarea licitatiei pana la solutionarea sa definitiva.
Art. 18
Pe baza procesului-verbal de adjudecare a licitatiei sau a hotararii consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru situatiile prevazute la art. 12, se va Incheia actul de concesiune, care se va Inregistra de catre concesionar In evidentele de publicitate imobiliara, In termen de 10 zile de la data adjudecarii sau emiterii hotararii.
Art. 19
Concesionarea terenurilor prevazute la art. 10-16 se face In conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilita de catre consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, In functie de prevederile documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului si de natura constructiei; pentru constructiile de locuinte concesionarea se face pe durata existentei constructiilor.
Art. 20
Intravilanul localitatilor se stabileste prin documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobate potrivit prezentei legi.
Terenurile destinate pentru constructii evidentiate In intravilan se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, prin autorizatia de construire.
Suprafetele de teren scoase din circuitul agricol se comunica de catre delegatiile permanente ale consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti sau de primari, In termen de 10 zile de la eliberarea autorizatiilor, la oficiile teritoriale de cadastru.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ariana
post Jan 29 2006, 04:34 PM
Post #4


Membru de Onoare
*****

Group: Incurabil
Posts: 1,263
Joined: 7-December 05
From: Timisoara
Member No.: 15CAPITOLUL III: Raspunderi si sanctiuni
Art. 21
Constituie infractiuni urmatoarele fapte:
a) executarea, fara autorizatie sau cu incalcarea acesteia, a lucrarilor prevazute la art. 3 lit. b);
b) continuarea executarii lucrarilor, fara autorizatie sau cu incalcarea prevederilor acesteia, dupa dispunerea opririi lucrarilor de catre organele care au aplicat amenda contraventionala.
Infractiunile prevazute la alin. 1 se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.
Art. 22
In cazul savarsirii faptelor prevazute la art. 21, organele de inspectie si control prevazute la art. 24 sunt obligate sa sesizeze organele de urmarire penala.
Art. 23
Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:
a) executarea, fara autorizatie sau cu incalcarea acesteia, precum si a proiectelor aprobate, a lucrarilor prevazute la art. 3, cu exceptia celor de la lit. b);
b) desfiintarea, partiala sau totala, fara autorizatie sau cu incalcarea acesteia, a constructiilor si instalatiilor, cu exceptia celor de la art. 3 lit. b);
c) mentinerea, dupa expirarea termenului prevazut in autorizatie, sau adaptarea in alte scopuri, fara autorizatie, a lucrarilor cu caracter provizoriu, precum si mentinerea constructiilor provizorii de santier dupa terminarea lucrarilor de baza;
d) impiedicarea exercitarii controlului de catre organele de inspectie si control abilitate, prin interzicerea accesului acestora sau prin neprezentarea documentelor si actelor solicitate;
e) eliberarea autorizatiei de construire sau de desfiintare in baza unor documentatii care nu sunt intocmite, semnate si verificate de catre persoanele abilitate potrivit legii, care nu contin avizele legale necesare sau care contravin prevederilor documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobate, ori normelor tehnice de proiectare si executie in vigoare;
f) neorganizarea si neexercitarea controlului, conform legii, de catre organele de control ale consiliilor judetene si locale, cu atributii in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, in unitatile lor administrativ-teritoriale.
Contraventiile savarsite de persoane fizice sau juridice, prevazute la alin. 1 lit. c) si f), se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei, cele de la lit. d) si e) de la 5.000.000 lei la 7.000.000 lei, iar cele de la lit. a) si b), cu amenda de la 7.000.000 lei la 20.000.000 lei.
Art. 24
Contraventiile prevazute la art. 23 se constata de organele de control ale consiliilor judetene si locale pentru faptele savarsite in cadrul unitatilor lor administrativ-teritoriale, cu exceptia contraventiei aratate la art. 23 lit. f), care se constata in conditiile stabilite la alin. 3, precum si de catre organele de control ale consiliilor judetene pentru consiliile locale din cadrul unitatilor lor administrativ-teritoriale.
Procesele-verbale de constatare a contraventiilor, incheiate de organele de control, se inainteaza, in vederea aplicarii sanctiunii, sefului directiei care coordoneaza activitatea de urbanism si amenajare a teritoriului sau, dupa caz, presedintelui ori vicepresedintelui consiliului judetean, primarului sau viceprimarului unitatii administrativ-teritoriale unde s-a savarsit contraventia.
Controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executarii constructiilor se exercita de catre Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, care poate constata contraventii si poate aplica amenzi pe intreg teritoriul tarii.
Contraventiile privind executarea sau desfiintarea constructiilor fara autorizatie, prevazute la art. 23 alin. 1 lit. a) si b), precum si cele prevazute la lit. c) si d) pot fi constatate si de organele de politie.
Art. 25
O data cu aplicarea amenzii pentru contraventiile prevazute la art. 23 alin. 1 lit. a) si b) se dispune oprirea executarii lucrarilor, precum si, dupa caz, masurile pentru incadrarea acestora in prevederile autorizatiei sau desfiintarea lucrarilor executate fara autorizatie sau cu incalcarea acesteia, intr-un termen stabilit in procesul-verbal de constatare a contraventiei.
In cazul in care organele care au aplicat amenda apreciaza ca lucrarile executate fara autorizatie sau cu incalcarea acesteia indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru eliberarea unei autorizatii, acestea pot stabili, prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, un termen in care contravenientul poate solicita si obtine autorizatia necesara sau, dupa caz, o noua autorizatie. In aceasta situatie, masurile de desfiintare a constructiilor vor fi dispuse numai dupa expirarea termenului stabilit.
Art. 26
Dreptul de a constata contraventiile si de a aplica amenzile prevazute la art. 23 se prescrie in termen de 2 ani de la data savarsirii faptei.
Art. 27
In cazul in care persoanele sanctionate contraventional au oprit executarea lucrarilor, dar nu s-au conformat in termen celor dispuse in procesul-verbal de constatare a contraventiei, potrivit prevederilor art. 25, organele de inspectie si de control prevazute la art. 24 vor sesiza instantele judecatoresti pentru a dispune, dupa caz:
a) incadrarea lucrarilor in prevederile autorizatiei;
b) desfiintarea constructiilor nelegal realizate.
In cazul admiterii cererii, instanta va stabili termenele limita de executare a masurilor prevazute la alin. 1 lit. a) si b).
In situatiile prevazute la art. 21, organele de inspectie si de control vor putea cere instantei penale sa dispuna, prin hotararea de condamnare, masurile mentionate la alin. 1 lit. a) si b). Organele de inspectie si de control vor putea cere organelor de urmarire penala sesizate si, dupa caz, instantei, sa dispuna, ca masura provizorie, in tot cuprinsul procesului penal, oprirea executarii lucrarilor.
Persoanele care au beneficiat de subventie pentru construirea unei locuinte si pentru care s-a dispus masura prevazuta la alin. 1 lit. b) vor restitui subventiile primite, cu plata dobanzilor legale pentru perioada in care le-au folosit.
Art. 28
Prin derogare de la prevederile art. 27, constructiile executate fara autorizatie de construire pe terenuri apartinand domeniului public al statului, al judetelor, oraselor sau comunelor, vor putea fi desfiintate pe cale administrativa de catre autoritatea administratiei publice competente, fara sesizarea instantelor judecatoresti, la expirarea termenului stabilit prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, pe cheltuiala contravenientului.
Art. 29
In cazul nerespectarii termenelor limita stabilite, masurile dispuse de instanta, in conformitate cu art. 27, se vor aduce la indeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de politie, cheltuielile urmand a fi suportate de catre persoanele vinovate.
Art. 30
In masura in care prezenta lege nu dispune altfel, se aplica prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
CAPITOLUL IV: Dispozitii finale
Art. 31
Persoanele fizice si juridice, care beneficiaza de teren in conditiile prezentei legi, sunt obligate sa solicite emiterea autorizatiei de construire si sa inceapa constructia in termen de cel mult un an de la data obtinerii actului de concesionare a terenului.
In caz de incalcare a obligatiei prevazute la alin. 1 concesionarea isi pierde valabilitatea.
Art. 32
Persoanele fizice si juridice, care realizeaza constructii in conditiile prezentei legi, au obligatia de a executa integral constructiile la termenul prevazut in autorizatie.
Constructiile se considera terminate, daca s-au realizat toate elementele prevazute in autorizatia de construire.
In cazul cand constructia nu a fost executata integral la termenul stabilit, autorizatia se poate prelungi o singura data, cu cel mult un an, de catre organul care a emis-o.
Art. 33
Toate constructiile proprietate particulara, realizate in conditiile prezentei legi, se declara, in vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora, dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului prevazut in autorizatia de construire.
Art. 34
In cazul cand intr-o cladire se realizeaza mai multe apartamente si suprafete locative cu alta destinatie, proprietarii acestora dobandesc si o cota-parte de proprietate asupra tuturor partilor de constructie si instalatii, precum si asupra tuturor dotarilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decat in comun, indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care este situata proprietatea lor.
O data cu dreptul de proprietate asupra constructiilor, in situatia celor realizate in cladiri cu mai multe apartamente, proprietarul dobandeste si o cota-parte din dreptul de concesiune asupra terenului apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale.
Cotele-parti prevazute la alineatele precedente se determina proportional cu suprafata construita a locuintelor, a caselor de vacanta ori a suprafetelor cu alta destinatie din cladire, dupa caz.
Art. 35
Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite in caz de succesiune sau de instrainare a constructiei pentru realizarea careia el a fost construit.
Art. 36
Autorizarea constructiilor cu caracter militar se face in conditiile stabilite de Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
Art. 37
Guvernul Romaniei va reorganiza structurile organizatorice ale prefecturilor si primariilor pentru cuprinderea atributiilor ce le revin in aplicarea prezentei legi.
Art. 38
Formularele, procedura de autorizare si continutul documentatiilor prevazute la art. 2 alin. 2 si la art. 6 alin. 1 se vor stabili de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in termen de de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
Art. 39
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea constructiei de locuinte si vanzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie, publicata in Buletinul Oficial nr. 46 din 31 martie 1973, Hotararea Consiliului de Ministri nr. 880 din 16 iulie 1973 pentru stabilirea masurilor de executare a dispozitiilor Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea constructiei de locuinte, vanzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie si construirea de case de odihna proprietate personala, publicata in Buletinul Oficial nr. 108 din 20 iulie 1973, Decretul nr. 144/1958 privind reglementarea eliberarii autorizatiilor de construire, reparare si desfiintare a constructiilor, precum si a celor referitoare la instrainarile si impartelile terenurilor cu sau fara constructii, publicat in Buletinul Oficial nr. 15 din 29 martie 1958, Decretul nr. 545/1958 privind reglementarea amplasarii constructiilor, precum si a trecerii in proprietatea statului a terenurilor si constructiilor necesare efectuarii unor lucrari sau unor actiuni de interes de stat, publicat in Buletinul Oficial nr. 41 din 30 decembrie 1958, Hotararea Consiliului de Ministri nr. 2.490/1969 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind amplasarea si autorizarea construirii, repararii si desfiintarii constructiilor si a altor lucrari, publicata in Buletinul Oficial nr. 158 din 31 decembrie 1969, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abroga.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ariana
post Jan 29 2006, 04:35 PM
Post #5


Membru de Onoare
*****

Group: Incurabil
Posts: 1,263
Joined: 7-December 05
From: Timisoara
Member No.: 15ANEXA: AVIZAREA SI APROBAREA documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului
Nr. crt.  Categorii de documentatii  Avizeaza  Aproba
0  1  2  3
A. Plan de amenajare a teritoriului
1.  National  Guvernul  Parlamentul
2.  Zonal  Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
Organismele centrale interesate  Consiliile judetene interesate sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti
3.  Judetean sau al municipiului Bucuresti  Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
Organismele centrale interesate  Consiliile judetene sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti
4.  Interorasenesc sau intercomunal  Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
Organismele teritoriale interesate  Consiliile locale orasenesti sau comunale interesate
5.  Municipal  Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
Organismele teritoriale interesate  Consiliile locale municipale
6.  Orasenesc  Organismele teritoriale interesate  Consiliile locale orasenesti
7.  Comunal  Organismele teritoriale interesate  Consiliile locale comunale
B. Plan urbanistic general
1.  Municipiul Bucuresti  Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
Organismele centrale interesate  Consiliul General al Municipiului Bucuresti
2.  Municipiu  Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
Organismele teritoriale interesate  Consiliile locale municipale
3.  Oras  Organismele teritoriale interesate  Consiliile locale orasenesti
4.  Statiune balneara, climaterica, turistica  Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
Ministerul Turismului
Ministerul Sanatatii
Organismele teritoriale interesate  Consiliile judetene
5.  Sat  Organismele teritoriale interesate  Consiliile locale comunale
C. Plan urbanistic zonal
1.  Zona centralaa municipiului Bucuresti  Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
Organismele centrale interesate  Consiliul General al Municipiului Bucuresti
2.  Zona centralaa municipiului  Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
Organismele teritoriale interesate  Consiliile locale municipale
3.  Zona centralaa orasului  Organismele teritoriale interesate  Consiliile locale orasenesti
4.  Zona centralaa satului  Organismele teritoriale interesate  Consiliile locale comunale
5.  Alte zone functionale din localitati  Organismele teritoriale interesate  Consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti
6.  Zone protejate  Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
Organismele centrale si teritoriale interesate  Consiliile judetene sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti
7.  Asezare de vacanta  Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
Organismele centrale si teritoriale interesate  Consiliile judetene sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti
D. Plan urbanistic de detaliu
1.  Investitii din competenta de aprobare a Guvernului, a altor organe ale administratiei publice centrale si cele care se amplaseaza in zone protejate  Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
Organismele centrale si teritoriale interesate  Consiliile judetene sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti
2.  Investitii din competenta de aprobare a organelor locale  Organismele teritoriale interesate  Consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti
E. Regulamente de urbanism
1.  Regulamentul general de urbanism  Organismele centrale interesate  Guvernul
2.  Regulamentul local de urbanism  Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului  Consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti
*) Republicata in temeiul art. III din Legea nr. 125 din 16 octombrie 1996, publicatain Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 259 din 24 octombrie 1996, dandu-se articolelor o noua numerotare.
Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 163 din 7 august 1991, si a mai fost modificataprin Ordonanta Guvernului nr. 4 din 14 ianuarie 1994, publicatain Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 24 ianuarie 1994 (aprobatasi modificata prin Legea nr. 82 din 20 iulie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 160 din 25 iulie 1995) si prin Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 254 din 21 octombrie 1996.
Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 3 din data de 13 ianuarie 1997.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 Lo-Fi Version Time is now: 27th February 2020 - 08:25 PM